علی اکبر طهماسبی
آقای علی اکبر طهماسبی
چهارشنبه, 9 خرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فولاد گستر از تاریخ 1397/05/12 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فولاد گستر از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولادگسترپایتخت از تاریخ 1400/03/31 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد گستر از تاریخ 1401/05/15 تا تاریخ 1401/08/14
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فولادگسترپایتخت از تاریخ 1401/08/23 تا تاریخ 1402/04/12
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :