جهانگیر عبدی
آقای جهانگیر عبدی
چهارشنبه, 11 مهر 1397
1402/05/07
1403/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1397/07/11 تا تاریخ 1398/01/31
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1398/05/02 تا تاریخ 1398/07/22
3- مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه کولاک البرز از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31

لیست مطالب :