عرفان برقی
آقای عرفان برقی
چهارشنبه, 23 خرداد 1397
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا نوین مهر وارنا از تاریخ 1397/03/23 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا نوین مهر وارنا از تاریخ 1398/03/22 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیروزان تکین ایرانیان از تاریخ 1400/04/03 تا تاریخ 1400/10/13
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد دلاوران نوین از تاریخ 1401/05/14 تا تاریخ 1401/08/21
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :