امیررضا علی اکبری
آقای امیررضا علی اکبری
سه شنبه, 2 مرداد 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1397/05/02 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهرانجوان ایرانیان از تاریخ 1398/08/01 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/03/24 تا تاریخ 1403/03/22

لیست مطالب :