احسان نجفی
آقای احسان نجفی
یکشنبه, 14 مرداد 1397
1402/05/04
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتسال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان استیل آذین از تاریخ 1397/05/14 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1398/03/26 تا تاریخ 1398/08/06
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1398/09/02 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1399/06/24 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1400/04/27 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سرخپوشان نوین پاکدشت از تاریخ 1401/04/30 تا تاریخ 1401/10/28
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/11/01 تا تاریخ 1402/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه دژ 34 از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1402/05/04

لیست مطالب :