امیر محمد میر زائی
آقای امیر محمد میر زائی
پنجشنبه, 11 مرداد 1397
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بهمن ایرانیان از تاریخ 1397/05/12 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بهمن ایرانیان از تاریخ 1398/05/07 تا تاریخ 1400/07/24
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه خیبر پرند از تاریخ 1400/07/25 تا تاریخ 1401/08/21
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/02/12

لیست مطالب :