محمدحسن یزدان بخش
آقای محمدحسن یزدان بخش
چهارشنبه, 10 مرداد 1397
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتسال نونهالان آقایان باشگاه شهيد قدير سرلك از تاریخ 1397/06/04 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه منتظران از تاریخ 1400/09/19 تا تاریخ 1401/05/01
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه منتظران از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/01 تا تاریخ 1402/06/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/23 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :