امیر محمد فلاحتکار
آقای امیر محمد فلاحتکار
سه شنبه, 23 مرداد 1397
1400/09/04
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه از تاریخ 1397/06/10 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه یاران عبدی سیصدو سیزده از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1399/11/25

لیست مطالب :