عباس خونساری نژاد
آقای عباس خونساری نژاد
دوشنبه, 8 مرداد 1397
1402/04/14
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرهنگ از تاریخ 1397/05/09 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرهنگ از تاریخ 1398/04/23 تا تاریخ 1398/11/06
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1398/11/06 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/05/16
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/05/17 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توانا از تاریخ 1401/08/15 تا تاریخ 1402/03/03

لیست مطالب :