مهدی بیژنی
آقای مهدی بیژنی
دوشنبه, 18 تیر 1397
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیامهر نوین از تاریخ 1397/04/18 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1399/11/25 تا تاریخ 1400/05/10
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/05/02 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :