امیرحسین میرزایی
آقای امیرحسین میرزایی
شنبه, 13 مرداد 1397
1402/08/14
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان تاوا از تاریخ 1397/05/25 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1398/04/19 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1399/08/06 تا تاریخ 1399/08/19
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین افق عطرسیب از تاریخ 1399/08/19 تا تاریخ 1400/01/11
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام افق نوین از تاریخ 1400/01/12 تا تاریخ 1400/06/29
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1400/06/29 تا تاریخ 1400/10/25
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مهر افق از تاریخ 1400/11/07 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/07/11 تا تاریخ 1402/01/31
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/08/14

لیست مطالب :