سجاد صلاحی
آقای سجاد صلاحی
دوشنبه, 9 مرداد 1396
1401/09/02
1402/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تراکتور ویژن کوثر از تاریخ 1396/05/09 تا تاریخ 1397/03/28
2- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین بوستان رباط کریم از تاریخ 1397/04/03 تا تاریخ 1398/01/31
3- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین بوستان رباط کریم از تاریخ 1398/04/17 تا تاریخ 1398/07/15
4- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه موسسه فرهنگی ورزشی عرفان بوستان از تاریخ 1398/07/15 تا تاریخ 1399/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1399/07/03 تا تاریخ 1399/12/26
6- سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1399/12/26 تا تاریخ 1400/04/05
7- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1400/04/31 تا تاریخ 1400/11/04
8- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1401/08/14

لیست مطالب :