سجاد هاشمی
آقای سجاد هاشمی
شنبه, 10 تیر 1396
1402/04/19
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه راه آهن پایتخت از تاریخ 1396/02/31 تا تاریخ 1396/09/27
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1396/09/28 تا تاریخ 1396/12/12
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه نگین پارسه از تاریخ 1396/12/12 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ایمن آدیش از تاریخ 1398/04/11 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه میلاد جوان مهر از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1399/11/25
6- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1400/07/13 تا تاریخ 1401/04/18
7- تدارکات تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1401/05/10 تا تاریخ 1401/07/11
8- سرپرست تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آرسین پارس از تاریخ 1401/09/01 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :