سجاد ابراهیمی
آقای سجاد ابراهیمی
جمعه, 2 تیر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/07/11
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1397/07/11 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1398/03/12 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/04/02 تا تاریخ 1400/11/09
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1400/11/09 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ 1402/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1402/04/19 تا تاریخ 1403/03/26

لیست مطالب :