کامی خاور زمین سلسله
آقای کامی خاور زمین سلسله
سه شنبه, 6 تیر 1396
1402/03/31
1403/03/30
1- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/02/19 تا تاریخ 1397/03/01
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/04/11 تا تاریخ 1398/01/31
3- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
5- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/24 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :