علی مصیبی
آقای علی مصیبی
چهارشنبه, 19 مهر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1396/07/15 تا تاریخ 1397/04/13
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان سرخ ایرانیان از تاریخ 1397/04/13 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایساتیس ایرانیان از تاریخ 1398/10/17 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه بهمن گستر تهران از تاریخ 1399/08/07 تا تاریخ 1399/09/12
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه بهمن گستر تهران از تاریخ 1399/12/16 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایساتیس ایرانیان از تاریخ 1400/10/17 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/07/20 تا تاریخ 1402/11/28

لیست مطالب :