حسین حاجی زاده ارمکی
آقای حسین حاجی زاده ارمکی
شنبه, 18 آذر 1396
1402/11/11
1403/03/30
1- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1396/09/18 تا تاریخ 1397/01/31
2- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1397/04/15 تا تاریخ 1398/01/31
3- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1399/07/01 تا تاریخ 1399/07/30
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1399/08/22 تا تاریخ 1399/10/03
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1399/10/08 تا تاریخ 1400/03/15
6- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/04/03
7- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه افق واران ماندگار از تاریخ 1401/04/12 تا تاریخ 1401/05/29
8- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه افق واران ماندگار از تاریخ 1401/05/29 تا تاریخ 1401/09/05
9- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس جاوید تهران از تاریخ 1401/09/06 تا تاریخ 1402/01/31
10- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/05/15 تا تاریخ 1402/05/18
11- مربی تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان پایتخت ایرانیان از تاریخ 1402/05/18 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :