علی مهتابا
آقای علی مهتابا
چهارشنبه, 31 خرداد 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1396/02/01 تا تاریخ 1397/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1397/04/10 تا تاریخ 1397/07/17
3- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/06 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :