امیرحسین سعادتی
آقای امیرحسین سعادتی
شنبه, 20 خرداد 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آرسین رباط کریم از تاریخ 1396/03/09 تا تاریخ 1396/06/22
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مجتمع استاد ارسنجانی از تاریخ 1397/03/30 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مجتمع استاد ارسنجانی از تاریخ 1398/03/12 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مجتمع استاد ارسنجانی از تاریخ 1399/10/23 تا تاریخ 1399/12/11
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1399/12/11 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه دلدادگان مهدی (عج) از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/11/04
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1401/04/20 تا تاریخ 1401/08/14
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آینده سازان کیان آذرخش از تاریخ 1401/08/17 تا تاریخ 1402/01/31
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/24 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :