ابوالفضل رحیمی
آقای ابوالفضل رحیمی
دوشنبه, 17 مهر 1396
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1396/07/12 تا تاریخ 1397/07/12
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهرداری پیشوا از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین حصارامیر از تاریخ 1401/05/26 تا تاریخ 1401/09/01
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین حصارامیر از تاریخ 1402/04/18 تا تاریخ 1402/08/22
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :