علی کوهی
آقای علی کوهی
جمعه, 1 بهمن 1395
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه تهران مبدل از تاریخ 1395/05/04 تا تاریخ 1396/04/12
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مقاومت استان تهران از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1400/11/23 تا تاریخ 1401/11/12
4- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شن سا بهارستان از تاریخ 1401/11/12 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :