ایلیا هنرمند
آقای ایلیا هنرمند
دوشنبه, 2 مرداد 1396
1402/04/28
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهرانجوان ایرانیان از تاریخ 1396/04/30 تا تاریخ 1397/02/29
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس پایتخت از تاریخ 1397/05/03 تا تاریخ 1397/07/08
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سبزپوشان پاس پايتخت از تاریخ 1397/07/10 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس پایتخت از تاریخ 1398/07/28 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس پایتخت از تاریخ 1399/11/05 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید خوراکیان از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1400/10/21
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه یاران خوراکیان از تاریخ 1400/10/26 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستارگان شاهین دهداری از تاریخ 1401/05/04 تا تاریخ 1401/09/19
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ستارگان شاهین دهداری از تاریخ 1401/10/17 تا تاریخ 1401/10/30
10- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه شاهین دهداری نوین از تاریخ 1401/11/04 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :