محمد حسین ابادی
آقای محمد حسین ابادی
سه شنبه, 13 تیر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1396/03/08 تا تاریخ 1396/08/17
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کوهسار شمیران نو از تاریخ 1396/08/17 تا تاریخ 1397/03/12
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کوهسار شمیران نو از تاریخ 1397/03/23 تا تاریخ 1397/07/07
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1397/07/10 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1398/04/08 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1399/07/19 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1400/04/07 تا تاریخ 1400/10/22
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه همراه نیکان از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/04/03
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دنا صبا آیندگان از تاریخ 1401/05/25 تا تاریخ 1401/08/08
10- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیشگامان مهر آذین البرز از تاریخ 1401/08/19 تا تاریخ 1402/01/31
11- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1402/04/19 تا تاریخ 1403/03/26

لیست مطالب :