مانی محمدی
آقای مانی محمدی
پنجشنبه, 11 خرداد 1396
1402/04/19
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1396/03/25 تا تاریخ 1396/08/06
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1396/08/08 تا تاریخ 1397/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1397/02/31 تا تاریخ 1397/07/10
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نفت ایرانیان از تاریخ 1397/07/18 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1398/03/05 تا تاریخ 1398/07/20
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد پرهام از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارت مهر استقبال از تاریخ 1400/04/27 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/04/08 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :