صدرا جعفر پور
آقای صدرا جعفر پور
سه شنبه, 18 مهر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1396/04/11 تا تاریخ 1397/04/11
2- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1400/09/10 تا تاریخ 1400/10/11
3- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه اتحاد سالار ایرانیان از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/04/18
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحادسالارتهران از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1401/08/28
5- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1401/08/28 تا تاریخ 1401/09/21

لیست مطالب :