عباس دریکوندی
آقای عباس دریکوندی
دوشنبه, 16 مرداد 1396
1403/04/06
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه حقیقت از تاریخ 1396/05/10 تا تاریخ 1396/08/24
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهاب شمیران رافع از تاریخ 1398/03/31 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/04/26 تا تاریخ 1400/09/20
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1400/09/20 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :