مهدی قربانی
آقای مهدی قربانی
چهارشنبه, 12 مهر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت نفت تهران از تاریخ 1396/07/01 تا تاریخ 1396/09/11
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پویان از تاریخ 1396/09/12 تا تاریخ 1397/03/19
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسیان ایرانیان از تاریخ 1397/03/20 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1398/08/04
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1400/12/22 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/06/18 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :