محمد نورمحمدی فیجانی
آقای محمد نورمحمدی فیجانی
شنبه, 28 مرداد 1396
1402/11/30
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ویکیوز از تاریخ 1396/03/25 تا تاریخ 1396/07/25
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پارس تهران سورنا از تاریخ 1398/05/14 تا تاریخ 1398/08/04
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1398/10/27 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1400/04/16 تا تاریخ 1402/01/31
5- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1402/05/30 تا تاریخ 1402/11/28

لیست مطالب :