سهیل ایازی هشجین
آقای سهیل ایازی هشجین
شنبه, 20 خرداد 1396
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/01/23 تا تاریخ 1396/12/02
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1397/03/29 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1398/03/01 تا تاریخ 1399/02/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1399/06/29 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1400/10/06
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارسیان جوان ایرانیان از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/03/18
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1401/04/28 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :