محمدرضا بنو فاطمه
آقای محمدرضا بنو فاطمه
سه شنبه, 9 آبان 1396
1402/05/10
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان شهاب سرخ از تاریخ 1396/08/24 تا تاریخ 1397/03/02
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهاب سرخ تهران از تاریخ 1397/04/02 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده نوین از تاریخ 1398/03/19 تا تاریخ 1398/08/08
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر از تاریخ 1398/08/12 تا تاریخ 1399/07/12
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان وردآورد از تاریخ 1399/07/20 تا تاریخ 1400/03/15
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان کیمیا کوثر از تاریخ 1400/04/18 تا تاریخ 1400/10/07
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1400/10/07 تا تاریخ 1401/04/03
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1401/08/10 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :