نوراله تابش
آقای نوراله تابش
جمعه, 24 دی 1395
1402/11/16
1403/03/30
1- تدارکات تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان پدیده جاوید از تاریخ 1395/09/12 تا تاریخ 1396/06/06
2- تدارکات تیم فوتبال امید آقایان باشگاه کیان پدیده جاوید از تاریخ 1396/05/05 تا تاریخ 1396/07/17
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1396/07/15 تا تاریخ 1396/09/22
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان پدیده جاوید از تاریخ 1396/09/22 تا تاریخ 1397/01/31
5- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نساجی از تاریخ 1397/05/24 تا تاریخ 1397/08/14
6- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان پدیده جاوید از تاریخ 1397/08/14 تا تاریخ 1398/01/31
7- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ماهان از تاریخ 1400/06/23 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :