حمیدرضا اختیاری
آقای حمیدرضا اختیاری
چهارشنبه, 14 تیر 1396
1402/05/04
1403/03/30
1- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده اسپادانا از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/04/06
2- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1398/01/31
3- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استیل آدینه ویژن ایرانیان از تاریخ 1398/05/09 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آریا ذوب اهن تهران از تاریخ 1399/10/10 تا تاریخ 1400/03/15
5- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آریا ذوب اهن تهران از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/03
6- مربی تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پدیده غرب پویان از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :