امیر حسین سبحانی
آقای امیر حسین سبحانی
سه شنبه, 6 تیر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آدنیس مهر پارسه ایرانیان از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پرسپولیس آزادی (یک) از تاریخ 1397/05/06 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/02/21
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه 24ابدی از تاریخ 1401/02/26 تا تاریخ 1401/04/25
5- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/04/30
6- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سیمرغ پویا شهر از تاریخ 1402/05/01 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :