هیراد خانی
آقای هیراد خانی
چهارشنبه, 24 خرداد 1396
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهدای درکه از تاریخ 1396/03/15 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهدای درکه از تاریخ 1398/05/15 تا تاریخ 1398/08/30
3- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریا پارس از تاریخ 1400/06/26 تا تاریخ 1400/10/14
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد شنداباد از تاریخ 1400/10/20 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه برنا راستین مهام از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :