امیرمحمد طارمی
آقای امیرمحمد طارمی
شنبه, 24 تیر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کانون ابوذر از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تات تهران از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهید غلام رضا پاپی از تاریخ 1400/07/16 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/05/22
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1401/11/18

لیست مطالب :