میر متین میر محمودی
آقای میر متین میر محمودی
جمعه, 9 تیر 1396
1401/09/01
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیمان مهر ۹۰ از تاریخ 1396/04/04 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1398/04/24 تا تاریخ 1399/07/23
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1399/11/11 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1401/04/03
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1401/07/07 تا تاریخ 1401/08/30

لیست مطالب :