امیر علی قلاب دوز
آقای امیر علی قلاب دوز
سه شنبه, 6 تیر 1396
1- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1396/02/20 تا تاریخ 1397/02/20
2- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1397/04/04 تا تاریخ 1398/01/31
3- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1398/03/27 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1399/06/28 تا تاریخ 1400/03/15
5- سرپرست تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/04/27 تا تاریخ 1401/04/03
6- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :