امیر علی زندی پور
آقای امیر علی زندی پور
دوشنبه, 2 مرداد 1396
1402/06/01
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1396/04/01 تا تاریخ 1397/07/11
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1398/05/07 تا تاریخ 1399/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه طلایی پوشان نسیم شهر از تاریخ 1400/10/16 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/04/27 تا تاریخ 1401/11/30

لیست مطالب :