علیرضا الماسی
آقای علیرضا الماسی
یکشنبه, 22 مرداد 1396
1401/08/20
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران از تاریخ 1396/05/01 تا تاریخ 1397/04/20
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارسیان از تاریخ 1397/04/20 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه فولاد طلاییه از تاریخ 1398/07/29 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پارس اوژن تابان از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1400/04/13 تا تاریخ 1400/07/10

لیست مطالب :