مهرشاد محمدی کل کشوندی
آقای مهرشاد محمدی کل کشوندی
جمعه, 14 مهر 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1395/07/15 تا تاریخ 1396/11/14
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1397/06/24 تا تاریخ 1397/08/30
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1398/04/03 تا تاریخ 1399/07/21
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهرداری قدس از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/03/23
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه سیاه جامگان نوین تهران از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/10/05
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه آریو گستر از تاریخ 1401/10/07 تا تاریخ 1401/12/14
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آریو گستر از تاریخ 1401/12/15 تا تاریخ 1402/01/31
8- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/07/08

لیست مطالب :