میلاد ملک محمودی
آقای میلاد ملک محمودی
یکشنبه, 1 مرداد 1396
1402/09/21
1403/03/30
1- تدارکات تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه وحید پاکدشت از تاریخ 1396/04/20 تا تاریخ 1397/04/20
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهدای آلوئک از تاریخ 1398/03/23 تا تاریخ 1398/05/28
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1398/09/02 تا تاریخ 1399/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1399/07/10 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آرارات نوین راستین مهر از تاریخ 1400/09/24 تا تاریخ 1400/10/15
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1400/10/19 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1401/05/18 تا تاریخ 1401/09/01
8- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31
9- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین حصارامیر از تاریخ 1402/05/28 تا تاریخ 1402/08/22
10- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :