هادی صادقیان
آقای هادی صادقیان
سه شنبه, 20 تیر 1396
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایساتیس ایرانیان از تاریخ 1396/04/19 تا تاریخ 1397/01/22
2- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایساتیس ایرانیان از تاریخ 1397/04/16 تا تاریخ 1397/05/10
3- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایساتیس ایرانیان از تاریخ 1397/05/10 تا تاریخ 1397/05/24
4- مربی تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1397/07/14 تا تاریخ 1398/01/31
5- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1398/05/15 تا تاریخ 1398/05/16
6- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1398/05/25 تا تاریخ 1399/01/31
7- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/03/15
8- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :