محمد طاها اسکندری
آقای محمد طاها اسکندری
سه شنبه, 13 تیر 1396
1402/04/19
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1396/03/04 تا تاریخ 1396/08/17
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کوهسار شمیران نو از تاریخ 1396/08/17 تا تاریخ 1397/03/12
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1397/03/22 تا تاریخ 1397/07/07
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید شمیران نو از تاریخ 1397/07/10 تا تاریخ 1398/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1398/04/08 تا تاریخ 1399/01/31
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کوهسار شمیران نو از تاریخ 1399/07/19 تا تاریخ 1400/03/15
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کوهسار شمیران نو از تاریخ 1400/04/27 تا تاریخ 1400/10/10
8- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه توحید عقاب شمیران نو از تاریخ 1400/10/12 تا تاریخ 1401/03/31
9- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دنا صبا آیندگان از تاریخ 1401/04/05 تا تاریخ 1401/08/08
10- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پیشگامان مهر آذین البرز از تاریخ 1401/08/19 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :