امیرعلی صالحی نژاد
آقای امیرعلی صالحی نژاد
شنبه, 7 مرداد 1396
1401/07/02
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1396/05/10 تا تاریخ 1398/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1398/04/24 تا تاریخ 1399/07/23
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1399/11/11 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/10/25
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1400/10/25 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :