علی محمدی
آقای علی محمدی
شنبه, 20 خرداد 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1397/02/29
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان جوان کیوج از تاریخ 1397/03/12 تا تاریخ 1397/04/23
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1397/04/23 تا تاریخ 1398/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1398/04/18 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1399/06/26 تا تاریخ 1400/04/23
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فتحیان ارشاک از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/04/12
8- پزشکیار تیم فوتبال امید آقایان باشگاه مقاومت کوثر ری از تاریخ 1402/04/30 تا تاریخ 1402/05/25
9- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه ماهور ری از تاریخ 1402/08/15 تا تاریخ 1402/12/19

لیست مطالب :