مصطفی پازکی
آقای مصطفی پازکی
دوشنبه, 17 مهر 1396
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1396/07/16 تا تاریخ 1397/07/16
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پوریای ولی از تاریخ 1399/07/22 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1400/10/19 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آینده نگار منتخب پاکدشت از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1401/10/17
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهید اسدالله پازوکی از تاریخ 1401/10/17 تا تاریخ 1402/05/14
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/09/10

لیست مطالب :