نیما فیروزمند
آقای نیما فیروزمند
پنجشنبه, 11 خرداد 1396
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین متحد از تاریخ 1396/03/07 تا تاریخ 1397/07/11
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین متحد از تاریخ 1397/07/16 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شاهین متحد از تاریخ 1398/04/02 تا تاریخ 1400/03/15
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/18
5- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/10/18 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1401/09/08
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران نوین از تاریخ 1401/09/08 تا تاریخ 1402/04/13
8- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :