محمد معین حسین زاده
آقای محمد معین حسین زاده
دوشنبه, 25 اردیبهشت 1396
1402/04/31
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آلتون تهران از تاریخ 1396/03/01 تا تاریخ 1396/08/15
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آریا پوشان مهان از تاریخ 1397/07/18 تا تاریخ 1398/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آریا پوشان مهان از تاریخ 1398/04/14 تا تاریخ 1399/01/31
4- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت از تاریخ 1399/09/25 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه اکسین پایتخت مهر از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه صالحین از تاریخ 1401/08/09 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :