امیر جنیدی
آقای امیر جنیدی
دوشنبه, 13 شهریور 1396
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1396/06/01 تا تاریخ 1398/01/01
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1398/04/09 تا تاریخ 1398/05/28
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهدای آلوئک از تاریخ 1398/06/03 تا تاریخ 1398/07/15
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فجر پاکدشت از تاریخ 1398/07/22 تا تاریخ 1399/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه آینده نگار منتخب پاکدشت از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1401/10/17
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهید اسدالله پازوکی از تاریخ 1401/10/17 تا تاریخ 1402/05/15
7- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/09/10

لیست مطالب :