محمد عسگری
آقای محمد عسگری
جمعه, 9 تیر 1396
1402/05/04
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه مقاومت استان تهران از تاریخ 1396/03/29 تا تاریخ 1398/01/31
2- سرمربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه استعداد های درخشان نسل جدید از تاریخ 1398/05/15 تا تاریخ 1399/01/31
3- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران شهید هادی از تاریخ 1399/10/29 تا تاریخ 1400/03/15
4- مربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه یاران شهید هادی از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
5- مربی تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :